• Elim Trinity Church

  • Elim Trinity Church

  • Elim Trinity Church

  • Elim Trinity Church

  • Elim Trinity Church

  • Elim Trinity Church

  • Elim Trinity Church

  • Elim Trinity Church

Copyright 2020 - Custom text here

Weekly Schedule

Sunday Morning
10:00 am - 12:00 pm

Sunday Evening
6:00 pm - 8:00 pm

Wednesday Evening
Prayer at Elim Trinity Church
07:00 pm - 09:00 pm 

 

Noi credem aceste Adevăruri ...

 

 

Aceste puncte vitale ale doctrinei Noului Testament sunt unele dintre învățăturile proeminente ale Bisericii Elim Trinity. Nu toate organizațiile bisericești creștine predau aceste puncte de doctrină în același mod.
Biserica Elim Trinity acceptă întreaga Biblie împărțită pe bună dreptate și deține aceste adevăruri sacre așa cum au fost revelate în Scripturi de către Duhul Sfânt. Toți cei care devin membri ai Bisericii Elim Trinity trebuie să accepte afirmativ următorul legământ:
"Veți promite sincer în prezența lui Dumnezeu și a acestor martori că veți accepta această Biblie, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu crede și practică învățăturile pe care le-a împărțit în mod corect Noul Testament ca regulă a credinței și a practicii, guvernării și disciplinei, și umblați în lumina până la binele cunoștințelor și abilităților tale ". Acesta este un legământ perpetuu care nu trebuie uitat".

Pocăinţă
Pocăința este actul de întoarcere și de părăsire a păcatului. Citește Marcu 1:15; Luca 13: 3; Fapte 3:19.

Justificare
Justificarea este un stat și un act. Este starea de a fi lipsită de ofensă față de Dumnezeu prin actul iertării lui Dumnezeu a păcatelor pentru care cineva sa pocăit. Vezi Romani 5: 1-9; Tit. 3: 7.

Regenerare
Regenerarea este un act al lui Dumnezeu realizat în inima justificată prin care se generează o viață spirituală nouă. Vezi Titul 3: 5. ... Regenerarea este simultan cu nașterea nouă. De asemenea, vezi, Matt. 19:28.

Născuți din nou
A te naște din nou este să devii o creatură nouă în Hristos și un copil al lui Dumnezeu. Această nouă naștere este rezultatul repentenței, justificării și regenerării și este însoțită de o mărturie interioară definită. Vezi Ioan 3: 3; 1 Petru 1:23; 1 Ioan 3: 9. ... Noua naștere este o condiție prealabilă pentru experiența sfințirii.

Sfinţirea
Sfințirea este a doua lucrare clară a harului, o lucrare instantanee făcută în inima regenerată de Duhul Sfânt cu sângele lui Hristos. În regenerare, păcatele actuale sunt iertate, dar în sfințire natura naturală, sau păcatul, sunt eradicate. Sfințirea restaurează omul la moștenirea sfântă a lui Adam înainte de toamnă și îi dă harul de a trăi o viață de sfințenie, făcându-l astfel eligibil pentru locuirea Duhului Sfânt. Sfințirea este ulterioară justificării. Vezi Romani 5: 2; 1 Corinteni 1:30; 1 Tesaloniceni 4: 3; Evrei 13:12; 1 Ioan 1 ... 9.

Sfinţenie
Sfințenia este starea de a fi eliberată de păcat, condiție făcută prin experiența sfințirii. Dumnezeu cere omului să trăiască fără păcat în această lume actuală și oferă mijloacele prin sângele vărsat al lui Hristos. Vezi Luca 1:74, 75; 1 Tesaloniceni 4: 7; Evrei 12: 14.

Botezul apei
Botezul de apă este actul de a fi scufundat în apă conform instrucțiunilor lui Hristos. Deși această ordonanță nu are putere să spală păcatul, ea reprezintă moartea, înmormântarea și învierea lui Hristos. Doar cei care s-au născut din nou sunt eligibili pentru botezul cu apă. Vezi Matei 28:19; Marcu 1: 8-10; Ioan 3:22, 23; Fapte 8:12, 36-38; 10:47, 48; 16:33.

Botezul cu Duhul Sfânt
Botezul cu Duhul Sfânt care este ulterior sfințirii este însușirea puterii pentru slujire. Acest botez este întotdeauna însoțit de dovada că vorbim în alte limbi așa cum Duhul dă vocea. Este umplerea templului deja făcut curat prin sfințire și este un dar al lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea lui Hristos. Citiți Matei 3:11; Luca 24: 49-53; Fapte 1: 4-8.

Vorbind în limbi
Vorbind în limbi ca Duhul dă vocea, este dovada fizică inițială a botezului Duhului Sfânt. Acesta este separat și distinct de darul limbilor, care este unul dintre cele nouă daruri ale Duhului. Ioan 1, 5:26. Citește și Fapte 2: 4; 10: 44-46; 19: 6.

Darurile Duhului Sfint
Darurile Duhului au fost stabilite în Biserică pentru a fi operate de Spirit în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Ele se manifestă prin intermediul membrilor individuali. Darurile sunt date Bisericii și nu indivizilor. Aceste daruri au fost toate operate în Biserica timpurie și au fost restaurate Bisericii în aceste ultime zile. Vezi 1 Corinteni 12: 1, 7-10, 28, 31; 1 Corinteni 14: 1.

Semne după credincioși
Semne miraculoase vor însoți lucrarea și lucrarea credincioșilor adevărați. Vezi Marcu 16: 17-20; Romani 15:18, 19; Evrei 2: 4.

Roada Duhului
Viața plină de Duh va arăta rodul Duhului care este iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, bunătate, credință, blândețe și temperanță. Aceste virtuți sunt de origine divină și izvorăște dintr-o inimă plină de Duhul. Vezi Romani 6:22; Galateni 5:22, 23; Efeseni 5: 9; Filipeni 1:11.

Vindecarea divină
Sacrificarea lui Hristos a oferit nu numai mântuirea sufletelor oamenilor, ci și vindecarea bolilor fizice ale omului. Vindecarea divină este vindecarea realizată de puterea lui Dumnezeu și este disponibilă tuturor celor care cred. la fel ca mântuirea. Citiți Psalmi 103: 3; Isaia 53: 4, 5; Matei 8

Cina Domnului
Cina Domnului a fost instituită de Hristos și este o ordonanță sacră pe care ni se poruncește să o observăm în comemorarea lui Hristos și a morții Sale. Doar creștinii fără păcat și consacrați sunt eligibili să participe la această Cină. Vezi Luca 22: 17-20; 1 Corinteni 1 1: 23-33.

Spălarea picioarelor sfinților
Spălarea picioarelor a fost instituită de Isus în noaptea Cinei celei de-a treia și este o ordonanță a Noului Testament pe care suntem obligați să o respectăm. Observarea lui a fost predată de apostoli și practicată de Biserica timpurie. Vezi Ioan 13: 4-17; 1 Timotei 5:10.

Oferirea
Acordarea face parte din planul lui Dumnezeu de a finanța lucrarea Lui pe pământ. Citiți Matei 23:23; Luca 1, 1:42; 1 Corinteni 1 6: 2; 2 Corinteni 9: 6-9; Evrei 7: 1-21.

Restituire Unde este posibil
Restituirea este actul de restaurare a ceva luat greșit sau satisfacerea celui care a fost nedreptățit. Dumnezeu cere celor care devin convertiți să îndeplinească astfel de sarcini dacă este posibil. Vezi Matei 3: 8; Luca 1 9: 8, 9; Romani 13: 8.

A doua venire pre-milenială a lui Isus
În primul rând, să-i învie pe sfinții morți și să-i prindă pe sfinții vii să-L întâlnească în aer. Citiți în Matei 24: 27,28; 1 Corinteni 15:51, 52; 1 Tesaloniceni 4: 15-17. ... În al doilea rând, să domnească pe pământ o mie de ani. Citiți, de asemenea, Zechariah l4: 4, 5; Luca 1:32; 1 Tesaloniceni 4:14; 2 Tesaloniceni 1: 7-10; Jade 14, 15; Apocalipsa 5:10; 19: 11-21; 20: 4-6.

Înviere
Toți cei morți vor fi înviați. Cei morți neprihăniți vor fi înviați la prima înviere care este la apariția lui Hristos. Învierea celor morți răi va avea loc după veacul domniei lui Hristos pe pământ. Vezi Isaia 26: 1 9; Daniel 12: 2; Ioan 5:28, 29; Acts 24:15; Apocalipsa 20: 5, 6.

Viața veșnică pentru cei neprihăniți
Cei care mor în Domnul și cei care Îl slujesc când se întoarce vor primi o răsplată a vieții veșnice. Citiți în Matei 25:46; Luca 1 8:30; Ioan 10:28; Romani 6:22; 1 Ioan 5: 1 1-13.

Pedeapsa veșnică pentru cei răi
Cei neconverși și cei răi sunt condamnați la pedeapsa veșnică, din care nu există nici o scăpare - nici o eliberare sau anihilare. Vezi Matei 25: 4 1-46; Marcu 3:29; 2 Tesaloniceni 1: 8,9; Apocalipsa 20: 10-15; 21: 8.

Abstinența totală de la toate băuturile lichior sau puternic
Biblia interzice în mod expres utilizarea băuturilor în stare de ebrietate. Chiar și îngăduința ușoară nu este în conformitate cu standardul Sfințeniei Scripturii. Citiți Proverbe 20: 1; 23: 29-32; Isaia 28: 7; 1 Corinteni 5: 1; 06:10; Galateni 5:21.

Împotriva utilizării tutunului în orice formă, opiu, morfină etc.
Folosirea tutunului și folosirea obișnuită a stupefiantelor sunt practici păcătoase care defilează corpul, templul Duhului Sfânt și sunt o dovadă exterioară a unei inimi impure. Citiți Isaia 55: 2; 1 Corinteni 10:31, 32; 2 Corinteni 7: 1; Efeseni 5: 3-8; Iacov 1:21.

Pe carne și băuturi
Noul Testament nu face nicio regulă rigidă cu privire la ceea ce creștinul va mânca sau bea (cu excepția băuturii tari). Nu avem dreptul să judecăm ce mănâncă fratele nostru sau ce bea. Citiți în Romani 14: 2-3, 17; 1 Corinteni 8: 8; 1 Timotei 4: 1-5.

În Sabat
Respectarea Sabatului a fost o cerință a legii evreiești și, ca atare, nu a fost transferată în Dispensația de Grație. Duminica nu este Sabatul, ci este doar o zi rezervată pentru a acorda o atenție specială închinării lui Dumnezeu. În loc să păstrăm numai sfânta zi de Sabat, suntem obligați în această dispensație să păstrăm în fiecare zi sfântă. Sabatul evreiesc este un tip de Hristos, care este odihna noastră, mai degrabă decât ziua. Vezi Hosea 2:11; Romani 14: 5, 6; Coloseni 2:16, 17.

Împotriva purtării de aur pentru ornament
Ornamentele pietrelor prețioase și ale metalelor sunt dovezi ale unei inimi pline de mândrie și sunt nepotrivite pentru un copil al lui Dumnezeu. Vezi 1 Corinteni 3:16, 17; 1 Ioan 2: 15-17; Ezechiel 14: 3-8; Efeseni 5: 5; 1 Timotei 2: 9; 1 Petru 3: 3, 4.

Împotriva Lăcașurilor
Biblia se opune ca poporul lui Dumnezeu să fie în mod inegal legat împreună cu necredincioșii; se opune faptelor făcute în secret. Multe societăți secrete au nevoie de un jurământ, care este explicit interzis în Scripturi. Citiți Matei 5:34; Ioan 18:20; 2 Corinteni 6: 14-17; Iacov 5:12.

Împotriva plângerii
Luarea jurământului este o lucrare zadarnică și condamnată de Scripturi. O afirmare a adevărului despre orice este suficientă. Citiți Matei 5: 34-37; Iacov 5:12.

Împotriva divorțului și răzbunării răului
Divorțul și recăsătorirea constituie păcatul adulterului. Singurele cauze admisibile pentru recăsătorire sunt curvia și moartea. Totuși, curvia nu este necredincioșie sau adulterul simplu, ci este o stare de căsătorie cu soția sau soțul altcuiva. Vezi Matei 5:32; 14: 3, 4; 19: 3-12; Marcu 10:12; Luca 16:18; Romani 7: 2, 3; 1 Corinteni 5: 1-5, 13; 6: 9, 13, 16-18; 7: 2, 10, 11; Acts 15:28, 29; Apocalipsa 2: 20-22.

Live

 

Live Service at Elim Trinity Church

 

 

 

For iPads, iPhones, etc please use Live Service at Elim Trinity Church for mobile

 

f t g m

4050 Manzanita Ave Carmichael, Ca 95608
ph# (916) 487-8738
Copyright © 2009-2017